Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 79/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 79/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 79/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11384
Tiranë, më 12.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META