Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për projektin “Aftësi për punë”, faza 2, 2019-2023”.

Nr. Dekretit 13119
Tiranë, më 28.06.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META