Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11383
Tiranë, më 12.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META