Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 76/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 76/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 22, datë 27.5.2020 “Për shfuqizimin e aktit normativ nr. 13, datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19””, miratuar me ligjin nr. 34/2020”.

Nr. Dekretit 11532
Tiranë, më 02.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META