Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 7/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 7/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike””.
Nr. Dekretit 10735
Tiranë, më 02.03.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META