Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 71/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 71/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 71/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11513
Tiranë, më 18.06.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META