Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 71/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 71/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 

 Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

  

Shpalljen e ligjit nr. 71/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar”.

 

Nr. Dekretit 10939

Tiranë, më 09.11.2018

 

 

                                      PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                       ILIR META