Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 69/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 69/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11319
Tiranë, më 18.10.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META