Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 48/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 48/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10862
Tiranë, më 02.08.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META