Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 68/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 68/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 18, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11511
Tiranë, më 16.06.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META