Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 68/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 68/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11318
Tiranë, më 18.10.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META