Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 65/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 65/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 65/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, ‘Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11497
Tiranë, më 02.06.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META