Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 61/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 61/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11506
Tiranë, më 08.06.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META