Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 61/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 61/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë 2014-2020, alokimet e vitit 2017”.

Nr. Dekretit 11293
Tiranë, më 03.10.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META