Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 60/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 60/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2019 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë Europiane, Strasburg 22.VII.1964, tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e protokollit të Konventës (EST Nr. 134)”.

Nr. Dekretit 11290
Tiranë, më 26.09.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META