Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 57/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 57/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 57/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar.

Nr. Dekretit 10888
Tiranë, më 21.09.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META