Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 55/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 55/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 55/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11243
Tiranë, më 30.07.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META