Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 53/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 53/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 53/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11489
Tiranë, më 26.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META