Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 52/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 52/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 52/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11488
Tiranë, më 26.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META