Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 5/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 5/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 5/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë””.

Nr. Dekretit 11081
Tiranë, më 20.02.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META