Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 48/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 48/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””.

Nr. Dekretit 11249
Tiranë, më 05.08.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META