Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 47/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 47/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë””.

Nr. Dekretit 11242
Tiranë, më 30.07.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META