Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 47/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 47/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10851
Tiranë, më 31.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META