Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 44/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 44/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 44/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës”.

Nr. Dekretit 13609
Tiranë, më 10.05.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META