Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 44/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 44/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 44/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri”.

Nr. Dekretit 11476
Tiranë, më 4.5.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META