Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 41/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 41/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 41/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11471
Tiranë, më 30.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META