Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 41/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 41/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 41/2018 “Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10844
Tiranë, më 26.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META