Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 40/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 40/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 40/2018 “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 10843 Tiranë, më 26.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>