Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 4/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 4/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 4/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11080
Tiranë, më 20.02.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META