Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 39/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 39/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 39/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut – Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2018”.

Nr. Dekretit 11466
Tiranë, më 23.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META