Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 37/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 37/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2018”.

Nr. Dekretit 11464
Tiranë, më 23.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META