Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 35/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 35/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 35/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, ‘Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar’”.

Nr. Dekretit 11463
Tiranë, më 22.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META