Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 30/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 30/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 30/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar”.

 

Nr. Dekretit 11212
Tiranë, më 04.07.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META