Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 28/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 28/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 28/2019 “Për një shtesë në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11191
Tiranë, më 28.05.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META