Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 27/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 27/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11190
Tiranë, më 28.05.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META