Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 26/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 26/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve””.

Nr. Dekretit 10805 Tiranë, më 07.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>