Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 24/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 24/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 24/2018 “Për një shtesë në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10785
Tiranë, më 17.05.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META