Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 2/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 2/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 2/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 57/2014 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar””.
Nr. Dekretit 10720
Tiranë, më 06.02.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META