Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 21/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 21/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 21/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”.

Nr. Dekretit 11163
Tiranë, më 09.04.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META