Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 169/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 169/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 169/2020 “Për njohjen si periudhë sigurimi për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore të kohës së punësimit në ish-kooperativat bujqësore”.

Nr. Dekretit 11903
Tiranë, më 05.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META