Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 166/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 166/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 166/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11913
Tiranë, më 12.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META