Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 164/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 164/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 164/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11900
Tiranë, më 05.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META