Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 161/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 161/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 161/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 33, datë 11.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11899
Tiranë, më 05.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META