Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 157/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 157/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 157/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, si huamarrës, Bankës së Shqipërisë, si agjent për huamarrësin, dhe Bashkimit Europian, si huadhënës, për ndihmën makrofinanciare për Shqipërinë”.

Nr. Dekretit 11895
Tiranë, më 05.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META