Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 152/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 152/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 152/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 74/2014 ‘Për armët’”.

Nr. Dekretit 11909
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META