Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 150/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 150/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 150/2020 “Për disa shtesa në ligjin nr. 60/2016, ‘Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve’”.

Nr. Dekretit 11908
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META