Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 149/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 149/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 149/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 96/2016 ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11907
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META