Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 148/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 148/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 148/2020 “Për disa shtesa në ligjin nr. 97/2016,’Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë’”.

Nr. Dekretit 11906
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META