Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 147/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 147/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 147/2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, ‘Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11905
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META