Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 141/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 141/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 141/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 163/2014, ‘Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.

Nr. Dekreti 11865
Tiranë, më 11.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META